Tablet 最新驱动

当前我们的支持站点正在更新,如果您需要下载驱动,请先使用下面的链接,更多的支持,请致电我们的呼叫中心 400-810-5460.

驱动版本 对应系统 使用数位板系列 日期
macOS - Driver 6.3.35-2 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-460), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 21/06/2019 下载
Windows - Driver 6.3.35-3 Windows 8, Windows 10, Windows 7 Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-460), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 21/06/2019 下载
macOS - Driver 6.3.34-2 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 17/05/2019 下载
Windows - Driver 6.3.34-3 Windows 8, Windows 10, Windows 7 Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 17/05/2019 下载
macOS - Driver 6.3.33-5 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 27/03/2019 下载
Windows - Driver 6.3.33-3 Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 15/03/2019 下载
macOS - Driver 6.3.32-4 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 18/01/2019 下载
Windows - Driver 6.3.32-4 Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL), Wacom Cintiq 16 (DTK-1660/1661), Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420/3220), Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000), Wacom Intuos Pro (PTH-660/860), Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620), One by Wacom (CTL-471/671/472/672), ExpressKey Remote (EKR-100), Cintiq Companion 2 (DTH-W1310), Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300), Cintiq Companion (DTH-W1300), Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700), Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400), Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200), Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300), Cintiq 21UX 2 (DTK-2100), Cintiq 12WX (DTZ-1201W), Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690), Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680), Intuos Pro (PTH-451/651/851), Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850), Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL), DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141 21/12/2018 下载
Windows - Driver 6.3.32-3 Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 06/12/2018 下载
macOS - Driver 6.3.32-3 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 06/12/2018 下载

页面