Tablet 最新驱动

当前我们的支持站点正在更新,如果您需要下载驱动,请先使用下面的链接,更多的支持,请致电我们的呼叫中心 400-810-5460.

驱动版本 对应系统 使用数位板系列 日期
Windows - Driver 6.3.31-4 Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 26/09/2018 下载
macOS - Driver 6.3.31-4 Mac OS X (10.14), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.13) Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 26/09/2018 下载
MCT driver for Windows Windows 8.1, Windows 10, Windows 32bit, Windows 64bit, Windows 7, Windows XP DTU-1031X 23/08/2018 下载
Windows - Driver 6.3.30-6 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 22/06/2018 下载
Windows - Driver 6.3.30-4 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 15/06/2018 下载
Windows - Driver 6.3.30-2 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 11/06/2018 下载
macOS - Driver 6.3.30-2 Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.13) Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 11/06/2018 下载
Windows - Driver 6.3.29-6 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 06/04/2018 下载
MacOSX - Driver 6.3.29-6 Mac OS X (10.11), Mac OS X (10.12), Mac OS X (10.13) Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 16/03/2018 下载
Windows - Driver 6.3.29-4 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX 2, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTH-1152, DTH-2242, DTH-2452, DTK-1651, DTK-2241, DTK-2451, DTU-1031, DTU-1031X, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, ExpressKey Remote, Intuos, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Intuos Pro, One by Wacom, Wacom Cintiq Pro, Wacom Cintiq Pro Engine, Wacom Intuos, Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro13, Wacom MobileStudio Pro16 16/03/2018 下载

页面