Tablet 最新驱动

当前我们的支持站点正在更新,如果您需要下载驱动,请先使用下面的链接,更多的支持,请致电我们的呼叫中心 400-810-5460.

驱动版本 对应系统 使用数位板系列 日期
Mac OS X - Driver 6.3.17-5 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Intuos Art, Intuos Comic, Intuos Draw, Intuos Photo 28/07/2016 下载
Mac OS X - Driver 6.3.17-5 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid 28/07/2016 下载
Mac OS X - Driver 6.3.17-5 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Intuos Pro 28/07/2016 下载
Windows - Driver 6.3.17-3 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Intuos Draw, Intuos Comic, Intuos Art, Intuos Photo 28/07/2016 下载
Windows - Driver 6.3.17-3 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Intuos Pro 28/07/2016 下载
Windows - Driver 6.3.17-3 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid, Cintiq Companion 2 28/07/2016 下载
Windows - Driver 6.3.17-3 Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 27QHD touch, DTU-1031, DTK-2241, DTU-1141, DTU-1631, DTU-2231, DTU-1931, DTK-1651, DTK-2242 28/07/2016 下载
MacOSX - Driver 6.3.16-12 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Cintiq Companion 2 02/06/2016 下载
MacOSX - Driver 6.3.16-12 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Intuos Pro 02/06/2016 下载
MacOSX - Driver 6.3.16-12 (10.9x - 10.11x) Mac OS X Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 27QHD touch 02/06/2016 下载

页面