Tablet 最新驱动

当前我们的支持站点正在更新,如果您需要下载驱动,请先使用下面的链接,更多的支持,请致电我们的呼叫中心 400-810-5460.

驱动版本 对应系统 使用数位板系列 日期
Windows - Driver 6.3.16-2 (Win 7, 8 and 10) Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 27QHD touch 27/04/2016 下载
Windows - Driver 6.3.15-3 (Win 7, 8 and 10) Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTK-2241, DTU-1031, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, Intuos Pro, Intuos 3, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5 27/01/2016 下载
Mac OSX - Driver 6.3.15-3 (10.8x - 10.11x) Mac OS X Intuos Manga, Intuos Pen & Touch medium, Intuos Pen small, Intuos Pen & Touch small, Intuos 21/12/2015 下载
Windows - Driver 6.3.15-2 (Win 7, 8 and 10) Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Intuos Art, Intuos Comic, Intuos Draw, Intuos Manga, Intuos Photo 21/12/2015 下载
MacOSX - Driver 6.3.15-3 (10.8x - 10.11x) Mac OS X Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTK-2242, DTK-2241, DTU-1031, DTU-1631, Intuos Art, Intuos Comic, Intuos Draw, Intuos Manga, Intuos Photo, Intuos Pro, Intuos 5 21/12/2015 下载
Windows - Driver 6.3.15-2 (Win 7, 8 and 10) Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1 Intuos Manga, Intuos Pen & Touch medium, Intuos Pen small, Intuos Pen & Touch small, Intuos 21/12/2015 下载
Mac OSX - Driver 6.3.15-2 (10.8x - 10.11x) Mac OS X Cintiq 12WX, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 13HD touch, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, Cintiq Companion 2, Cintiq Companion Hybrid, DTK-2242, DTK-2241, DTU-1031, DTU-1141, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, Intuos Art, Intuos Comic, Intuos Draw, Intuos Manga, Intuos Photo, Intuos Pro, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5 18/11/2015 下载
Mac OSX - Driver 6.3.15-1 (10.8x - 10.11x) Mac OS X Intuos Manga, Intuos Pen & Touch medium, Intuos Pen small, Intuos Pen & Touch small, Intuos 07/10/2015 下载
MacOSX - Driver 6.3.15-2 (10.8x - 10.11x) Mac OS X Intuos 3, Intuos 4, Intuos 5 11/09/2015 下载
Windows - Driver 5.3.5-3 Windows 10, Windows 32bit, Windows 64bit, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP Graphire3, Graphire4, One by Wacom, Bamboo One, Bamboo Manga, Bamboo Pad, Bamboo Pen, Bamboo Pen & Touch, DTU-710, DTI-520, DTF-510, DTF-720, Bamboo Comic 20/08/2015 下载

页面