Tablet 最新驱动

当前我们的支持站点正在更新,如果您需要下载驱动,请先使用下面的链接,更多的支持,请致电我们的呼叫中心 400-810-5460.

驱动版本 对应系统 使用数位板系列 日期
Driver 5.3.6-6 (10.8x - 10.11x) Mac OS X One by Wacom, Bamboo Pad 07/01/2015 下载
Driver 5.3.6-6 (10.8x - 10.10x) Mac OS X Bamboo Comic, Bamboo Manga, Bamboo Pad, Bamboo Pen, Bamboo Pen & Touch 07/01/2015 下载
Mac OS X - Driver 6.3.10w2(10.7x - 10.10x) Mac OS X Intuos Manga, Intuos Pro, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Cintiq 22HD, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 12WX, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, DTU-1141, DTU-1031, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, DTK-2241, Cintiq Companion Hybrid, Cintiq Companion 2, DTK-2242 07/11/2014 下载
MacOSX - Driver 6.3.8-2 (10.7x - 10.9x) Mac OS X Intuos Manga, Intuos Pro, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Cintiq 22HD, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 12WX, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, DTU-1141, DTU-1031, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, DTK-2241, Cintiq Companion Hybrid, Cintiq Companion 2, DTK-2242 26/08/2014 下载
MacOSX - Driver 5.3.5-4 (10.6x - 10.10x) Mac OS X One by Wacom 21/08/2014 下载
Driver 6.3.10-w2 for Mac OS X v. 10.8, 10.9 & 10.10 Mac OS X Intuos 3, Intuos 4, Intuos 5 11/06/2014 下载
Mac OS X - Driver 6.3.8-2 (10.7x - 10.9x) Mac OS X Intuos Manga, Intuos Pro, Intuos 4, Intuos 4 Wireless, Intuos 5, Cintiq 22HD, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 27QHD, Cintiq 24HD touch, Cintiq 13HD touch, Cintiq 13HD (DTH-1300), Cintiq 12WX, Cintiq 27QHD touch, Cintiq Companion, DTU-1141, DTU-1031, DTU-1631, DTU-1931, DTU-2231, DTK-2241, Cintiq Companion Hybrid, Cintiq Companion 2, DTK-2242 10/04/2014 下载
Windows - Driver 5.3.3-2 (XP, Vista, Win 7 and Win 8) Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP One by Wacom 19/12/2013 下载
Driver 5.3.3-2 for Windows 8, Windows 7, Vista & XP Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP Graphire3, Graphire4, Graphire Bluetooth 18/12/2013 下载
MacOSX - Driver 5.3.3-3 (10.6x - 10.9x) Mac OS X One by Wacom 30/10/2013 下载

页面